:: ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ::

นายกมล ศรีมาตร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันเดือนปีเกิด
24 ธันวาคม 2501
ที่อยู่ปัจจุบัน
216/1 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230
โทรศัพท์
บ้าน 035-597062
มือถือ 081-9410482

:: ประวัติการศึกษา ::

วุฒิ

สถานศึกษา

วิชาเอก

พ.ศ.

ป.4

โรงเรียนวัดวังกุ่ม

-

2512

ป.7

โรงเรียนมัธยมสุนทร ราษฎร์ประสิทธิ์

-

2515

ม.ศ.3

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

-

2518

ป.กศ.

วิทยาลัยครูนครปฐม

-

2520

พ.ม.

ศึกษาด้วยตนเอง

-

2521

ศษ.บ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาษาไทย

2526

ศษ.ม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารการศึกษา

2544


:: ประวัติการทำงาน ::

วัน / เดือน / ปี

ตำแหน่ง

ระดับ

10 พฤษภาคม 2520

ครู 1 ร.ร.วัดการ้อง

1

17 มกราคม 2526

อาจารย์ 1 ร.ร.วัดประชุมชน

3

27 พฤษภาคม 2529

อาจารย์ใหญ่ ร.ร.วัดประชุมชน

5

18 เมษายน 2535

อาจารย์ใหญ่ ร.ร.วัดประชุมชน

7

26 กรกฎาคม 2536

ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2502

7

1 มกราคม 2539

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโภคาราม

8

1 ธันวาคม 2541

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

8