ประวัติโรงเรียน

    
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2478 โดยพระไพบูลย์คณารักษ์ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นายพัฒน์ บุญชูนำ ธรรมการอำเภอ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าว้า ตำบลท่าว้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ศาลาการเปรียญวัดสารภีเป็นที่เล่าเรียน มีนายประเสริฐ อิ่มเกษม เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2501
ย้ายโรงเรียนจากวัดสารภีมาอยู่บริเวณสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ สร้างเป็นอาคาร 003 กว้าง 8 เมตร ยาว 70.50 เมตร
พ.ศ. 2502
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น " โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ "
พ.ศ. 2515
สร้างอาคารแบบ ป. 1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน สร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2517
สร้างห้องสมุดโดยต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข
พ.ศ. 2518
สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 5 ห้องเรียน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ต่อเติมชั้นล่างอีก 5 ห้องเรียน
พ.ศ. 2521
ส่งโรงเรียนเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2523
ก่อตั้ง "มูลนิธิโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สุพรรณบุรี" เงินทุน 140,607.23 บาท
พ.ศ. 2533
ได้รับงบประมาณ 890,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26
พ.ศ. 2535
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
พ.ศ. 2541
รื้อถอนอาคานเรียนแบบ 003 ได้รับงบประมาณ 9,687,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จำนวน 1 หลัง 27 ห้องเรียน
พ.ศ. 2542

รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข และโรงฝึกงาน
สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 1 หลัง งบประมาณ 2,548,000 บาท
ได้รับงบประมาณตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (งบเงินกู้มิยาซาวา) 599,500 บาท ก่อสร้าง 4 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งบประมาณ 222,300 บาท
2. สร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ สปช. งบประมาณ 233,000 บาท
3. สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 111,000 บาท
4. ติดตั้งระบบประปา งบประมาณ 33,100 บาท
เทศบาลตำบลท่าเสด็จอนุมัติงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร งบประมาณ 570,057 บาท
นายเทิดศักดิ์ ธีระพงษ์ไพบูลย์ สร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 60,000 บาท

พ.ศ. 2543

ได้รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียนความยาว 681 เมตร งบประมาณ 875,670 บาท
นายนริศ เลิศวิไลนริศ สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา เป็นเงิน 155,500 บาทเทศบาลตำบลท่าเสด็จอนุมัติงบประมาณสร้างทางเดินคอนกรีต 100,000บาท
ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 1หลัง 4 ที่นั่ง 111,000 บาท

พ.ศ. 2547

เทศบาลตำบลท่าเสด็จอนุมัติงบประมาณถมดินสนามฟุตบอล 300,000 บาทรายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน

1. นายประเสริฐ
2. นายชวนะ
3. นายทศ
4. นายบัว
5. นายคล้อย
6. นายเหลือ
7. นายจำนงค์
8. นายเฟื่อง
9. นายสุขี
10. นายประจวบ
11. นายประชุม
12. นายจำเนียร
13. นายกมล
อิ่มเกษม
ศรีทองสุข
ธนะโกเศศ
แจ่มอรุณ
ขวัญงาม
ฝากญาติ
เกษสมบูรณ์
ปิณฑะศิริ
บุญพรวงศ์
มากสอน
พลเดช
อินทร์ประเสริฐ
ศรีมาตร